تبلیغات
اسراء - کارگردان فیلم ما

کارگردان فیلم ما

این چندوقت که داغ مادرم رو باصبرتسلی میدهم،به مرگش وبه سختیهاش وبه بیماریش وبه مدتی که باسرعت گذشت تا بدنش رو به افول بگذاره و آماده ی مرگ بشود،خیلی فکر کردم.حرفهای مردم واطرافیان هم به کمک تفکرم امد تابتواند تجزیه وتحلیل این حادثه رادر روح وجانم به نحواحسن انجام بدهد.ومن بعنوان کسیکه بعد از مادرم،دلخوشی ودلگرمی پدرم هستم ،او را به صبروبردباری دعوت کنم.حس کردم خیلی بیشتراز این حرفها ،کسی هوای من وپدرم رو دارد.کسی که هرگز مثل کارگردان سریالهای مختلف سیمابی رحم نیست.فهمیدم که کارگردان زندگی ما،اگر مصیبتی روبر کسی وارد میکند اول برای اوواستانه ی تحملش زمینه چینی میکند.واگر دری را ناگهانی وبر اثر حادثه ای ناگوار میبندد،هزاران در را بر اساس رحمت وعطوفتش باز میکند.این نیست که انسان را بدون حساب وکتاب در گردابی فرو بیاندازد وارام ارام فرو رفتنش را به نظاره بنشیند. او راامتحان نکندبلکه اورا درحالت امتحان قرار دهد. وان وقت برگه را جلوی رویش بگزارد.اول برایش صغری وکبری بچیند وبعد کلی امکانات وتسهیلات وتفضل وعنایت که داد بعدااز او بخواهد که برگه راپس بدهد. مزه ی امتحانهای خداوند خیلی شیرین تر از عقاب وعذاب کارهای بی فکروسرانجام ما وگناهان خودخواسته ی ماست. اما متاسفانه ماخیلی وقتها این دو راباهم یکی میکنیم. خیال میکنیم اگر بلایی سرمان وارد شد ،وصبرش رانداد قصدش ززهرچشم گرفتن وگرفتارکردن ماست.درصورتیکه خیلی از خودکرده های ما،اگربی تدبیرصورت نمیگرفت درپایان عقابی رامنجرنمیشدکه از استانه ی صبروطاقت ما بیشترباشد. اما به اعتقاد من،خدادرمورد گنهکارانش هم نهایت انصاف بلکه مهروعطوفت رادر دادن عقاب دنیوی نشان میدهد. زیرا این رافرصتی برای بازگشت او بسوی صلاح ورستگاری میبیند.


ادامه مطلب
[ یکشنبه 17 آبان 1394 ] [ 00:24 ] [ رضوان ]