تبلیغات
اسراء - شب عشق،لیله الرغایب

شب عشق،لیله الرغایب

بسم الله الرحمن الرحیم

هرچه می نگرم به خودم وزندگیم وهمه ی انهایی که میشناسمشان،بنظرنمیاید،از عظمت شبی که دران هستیم،درک کاملی داشته باشیم.
 خبر نداریم.نمی دانیم امدن فرشتگان از اسمان های بالا به زمین ناسوتی،یعنی چه.
نمیدانیم که چه لحظات گوهرباری را چون زمرد ولولو در اختیارداریم ونمی دانیم که یک دعایمان تا کجاها که بازتاب خواهد داشت.
نمیدانم اما تنها این رامیدانم هرچه خبرهست همین جاست.همه ی ان بالاییها وهمه ی فرشته ها چشم به همین دلها وهمین لب ها دوخته اند که این شب را سراسردعا کنیم تا انها شادمان پربگشایند وببرندشان تا ان بالاها اگرچه مثل خیلی از خرافاتی هامیگوییم مگرمیشود دعایمان مستجاب شود؟
اما خواهیم دانست این استجابتش نیست که مهم است بلکه این خضوع ودست به دامان گرفتن ماست براستان لایتناهی اش،که باتمنای هرچه تمامتر،تسلیمش می کنیم واسمانیان رابه تحسین وامیداریم پس یقین بدانیم خبرها ان بالانیست.همین جاست.بین خودمان.وبین دلهامان دعاکنیم هرچه میتوانیم بخواهیم ....ادامه مطلب
[ پنجشنبه 26 فروردین 1395 ] [ 20:11 ] [ رضوان ]